top of page

Werkwijze

Aan de hand van een kennismakingsgesprek bepalen de ergotherapeut en de cliënt samen de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten op verschillende gebieden, zoals:


• Zelfredzaamheid  (b.v. wassen en aankleden)
• Productiviteit (b.v. huishouden, werken, school)
• Vrije tijd (b.v. hobby's en sport)
• Wonen (b.v. aanpassen van de leefomgeving)
• Mobiliteit (b.v. verplaatsen buitenshuis).

Op basis van het verkennend gesprek, de verrichte informatieverzameling en de wensen van de cliënt, worden de doelen van de behandeling opgesteld. Vervolgens zoekt de ergotherapeut (steeds in overleg met de cliënt of zijn naaste omgeving) mogelijkheden om de problemen op te lossen. De cliënt kan een activiteit opnieuw leren, op een andere manier leren uitvoeren of met gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen leren uitvoeren. Indien gewenst kan ik een advies geven over mogelijke aanpassingen in de woning of op het werk, waarna begeleiding bij de aanvragen naar verschillende instanties tot de mogelijkheden behoort.​
 

Daar waar de cliënt een probleem ervaart in zijn handelen of participatie, wordt gewerkt aan de oplossing van dat probleem, vaak dus in de thuissituatie.

Energiemanagement

Veel chronische aandoeningen gaan gepaard met vermoeidheid. Bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is vermoeidheid zelfs de meest gehoorde klacht. Cliënten geven aan moeite te hebben met een dag goed door te komen, in de middag is de energie vaak ver op. Samen met de cliënt maken we daarom eerst inzichtelijk op welke manier hij/zij de dag en week indeelt, en op welke manier energie bespaard kan worden. Bijvoorbeeld door activiteiten te vereenvoudigen, prioriteiten te stellen en een dag- en weekplanning te maken. Vaak ontstaat er een situatie dat er door de beperkte energie alleen nog maar activiteiten worden uitgevoerd die 'moeten' gebeuren en vallen de 'leuke' activiteiten weg. Dit kan leiden tot frustratie, een gevoel van tekortschieten en de cliënt kan gestrest raken van alle activiteiten die blijven liggen, ze stapelen op zonder dat ze gedaan kunnen worden. Deze stress zorgt weer voor een toename van algehele vermoeidheid. Met energiemanagement wordt deze vicieuze cirkel doorbroken. 

Cognitieve revalidatie

Indien een client problemen ervaart in de cognitie als gevolg van een (traumatisch) hersenletsel of een ziekte zoals Parkinson, CVA, MS of Long-Covid, kan er cognitieve revalidatie ingezet worden door de ergotherapeut. Allereerst zal er uitleg gegeven worden over de werking van het brein, het letsel en de gevolgen in het dagelijks leven waar de cliënt tegenaan loopt. De cognitieve revalidatie bestaat verder uit het opnieuw leren van vaardigheden, leren om strategieën toe te passen en het leren gebruik maken van externe hulpmiddelen. Voorbeelden die tijdens de behandeling aan bod kunnen komen, zijn:

- Gebruik maken van een planning

- Leren omgaan met geheugenproblemen

- Leren omgaan met overprikkeling

- Leren omgaan met vermoeidheid

ReAttach

Routines, gewoonten en vaste patronen zijn onderdeel van ons dagelijks functioneren. Wanneer een ziekte of aandoening het dagelijks functioneren beïnvloed, heeft dat dus ook invloed op de routines, gewoonten en vaste patronen. De manier waarop iemand hiermee kan omgaan verschilt per persoon, kunnen die patronen doorbroken worden en ook geaccepteerd worden? Het is vaak niet zo gemakkelijk. Om de client hierin te begeleiden wordt de behandelmethode ReAttach toegepast. 


 

ReAttach is een kortdurende methode binnen de revalidatie met als doel het verbeteren van de sensorische informatie en het opheffen van belemmeringen. De behandeling bestaat gemiddeld uit 5 sessies, verdeeld over 3-6 maanden. Clienten ervaren na enkele sessies al resultaat: een 'opgeruimd' hoofd, minder klachten en minder stress. Het zorgt voor een persoonlijke groei door op een goede manier om te kunnen gaan met onaangename gevoelens, gedachten en ervaringen, en te focussen op wat écht belangrijk is. 

Logo Reattach.png
Re-integratie

 

Wanneer het uitvoeren van (betaalde of onbetaalde) werkzaamheden niet meer mogelijk is, door een chronische aandoening, heeft dit veel negatieve gevolgen op de kwaliteit van leven. Het belang van preventie binnen arbeid wordt steeds duidelijker. Het voorkomen van uitval door ziekte of overbelasting kan met een effectieve coaching door de ergotherapeut.  Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid en het optimaliseren en/ of opbouwen van het activiteitenniveau. 

 

Logo Weer aan het Wek.png

Als er sprake is van uitval, kan de ergotherapeut op basis van de behandelmethode 'Weer aan het werk' de cliënt begeleiden naar terugkeer in eigen werk (1e spoor) of indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, werkhervatting bij een andere werkgever (2e spoor).

bottom of page