top of page

PRIVACY VERKLARING
 

Ergotherapiepraktijk Husson is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergotherapiepraktijk Husson beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Ergotherapiepraktijk Husson is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. In deze privacy verklaring zal dit nader worden uitgelegd.

 

Persoonsgegevens

Ergotherapiepraktijk Husson verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Ergotherapiepraktijk Husson verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze  diensten. Wij verwerken uw voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, evenals bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens m.b.t. uw gezondheid, relatienummer van uw zorgverzekeraar en uw burgerservicenummer (BSN).

 

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Ergotherapiepraktijk Husson moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking).

Ergotherapiepraktijk Husson verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van uw klachten en op uw hulpvraag. Om in uw hulpvraag te voorzien en de behandeling te laten aansluiten aan uw specifieke (zorg)situatie, is het belangrijk uw persoonsgegevens te verstrekken.
Er wordt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard, wat de bewaartermijn is voor medische gegevens.


Ergotherapiepraktijk Husson verstrekt uitsluitend noodzakelijke gegevens aan de verwijzer, overige behandelaars en/of aan overige derden met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden ten alle tijden via een beveiligd netwerk doorgestuurd naar andere organisaties. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken.
 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergotherapiepraktijk Husson om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergotherapiepraktijk Husson ervoor dat uw (persoons)gegevens  veilig worden verwerkt in een elektrische patiënt dossier, wat alleen toegankelijk is met een wachtwoord op een computer die versleuteld is.
Persoonsgegevens die via e-mail verzonden worden, worden digitaal verwerkt via een beveilige zorgmail. Indien toch een ‘datalek’ uitbreekt, zal er via de meldplicht datalekken worden gehandeld.

 

Uw privacyrechten

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. (artikel 15-17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht om evt. toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ergotherapiepraktijk Husson (artikel 18 van de AVG). Tot slot heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid; wat betekent dat op uw verzoek Ergotherapiepraktijk Husson uw persoonsgegevens zal overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens digitaal sturen naar info@ergotherapiehusson.nl
U kunt ook een schriftelijk verzoek sturen aan:
Ergotherapiepraktijk Husson
Brandwegske 14

6247 EH Gronsveld

Ergotherapiepraktijk Husson behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw verzoek dan insturen op dezelfde wijzen als hierboven beschreven.
 

Klachten

Tevens wil Ergotherapiepraktijk Husson u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Dat kan via de volgende link:
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Aanpassen privacyverklaring

Ergotherapiepraktijk Husson behoudt het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden.

 

 

Ergotherapiepraktijk Husson neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@ergotherapiehusson.nl

bottom of page